Молим за Вашето съгласие да приемете "бисквитки" в браузъра си. Те ни помагат да направим този сайт по-добър и да Ви предоставим допълнителни функционалности.

Политика за Бисквитки
Политика за Поверителност
Общи Условия

Търговско приложение

 

Последна актуализация: 6 Декември 2019

ТЪРГОВСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ

ОБЩИТЕУСЛОВИЯ, ПРАВИЛА И СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Настоящото Търговско приложение урежда правоотношенията между "ЧОПНИ" ООД и Продавача относно на представянето и продажбата на продуктите от Продавача в Платформата на "ЧОПНИ" ООД - https://www.Chopni.com

1. ЧОПНИ предоставя на Продавача достъп до страниците, информацията и онлайн платформата, съдържащи се в интернет страницата на ЧОПНИ, намираща се на https://www.Chopni.com, при условията на това споразумение. С достъпа до онлайн платформата, Продавачът получава право да създаде търговски профил, да предлага неограничен брой продукти за продажба, както и услуга за събиране и обработка на плащанията.

2. Срещу предоставянето на посочените в т. 1 услуги, Продавачът се задължава да заплаща на ЧОПНИ възнаграждение в размер на 15% от стойността на продадените през платформата стоки с включено ДДС.

3. Плащането на възнаграждението се извършва чрез удържане на дължимата сума от сумите, събрани от ЧОПНИ от клиентите, съгласно процедурата за плащане. В случай на плащане от клиента с Наложен платеж директно на Продавача, Продавачът се задължава да преведе на  ЧОПНИ дължимото възнаграждение.

4. Отчетният период за определяне на дължимите суми към Продавача по приключени поръчки и дължимото възнаграждение към ЧОПНИ по приключени поръчки е половин месечен период. Половин месечният отчетен период включва:

а) за приключени поръчки от 1во до 15то число от календарен месец: падеж на 30то число от същия календарен месец или на следващия работен ден, след 30ти, ако тази дата е неработен ден.

б) за приключени поръчки от 16то число до края на календарния месец (в зависимост от случая 28ми, 29ти, 30ти или 31ви): падеж на 15то число от следващия календарен месец или на следващия работен ден, след 15ти, ако тази дата е неработен ден.

5. В деня преди падежа, ЧОПНИ ще издава фактура на Продавача за дължимата сума по предоставените услуги за Отчетния период, която ще се намира в профила на Продавача. Процедурата за разплащане се намира на https://www.chopni.com/bg/razplashtane.

6. При настъпване на падежа ЧОПНИ ще превежда по банковата сметката на Продавача всички суми, получени от клиенти, за приключени поръчки по време на Отчетния период, намалени с дължимото възнаграждение от Продавача към ЧОПНИ за предоставените услуги.

7. Плащанията за продукти, закупени чрез онлайн платформата, се извършват по сметка на ЧОПНИ, като ЧОПНИ ги събира от името на Продавача. Продавачът упълномощава ЧОПНИ да събира цената на стоките на Продавача, закупени от клиенти чрез уеб-сайта, услугите и платформата на ЧОПНИ. В случай на плащане от клиента с Наложен платеж директно на Продавача и при положение, че дължимата сума от Продавача на ЧОПНИ е по-голяма от сумата, която ЧОПНИ трябва да преведе на Продавача, Продавачът е длъжен да преведе на ЧОПНИ разликата в 3-дневен срок от датата на издаване на фактурата.

8. Продавачът не дължи възнаграждение за стока, която е предмет на завършена поръчка и която в последствие е върната от клиент, съгласно законовите разпоредби, приложими за сключването на договори от разстояние, и/или е отказана от клиент, поради причини, които не зависят от Продавача и които водят до възстановяване на стойността на стоката на клиента.

9. Продавачът се задължава да използва уеб-сайта, услугите и платформата на ЧОПНИ като метод за комуникация с клиенти, както и да обменя информация за Поръчките и стоките само и единствено чрез уеб-сайта, услугите и платформата на ЧОПНИ.

10. Доставката на продуктите е изключителна отговорност на Продавача. Продавачът се задължава да изпълни доставката на поръчаните продукти от Клиентите съгласно зададените от него условия за доставка и посочените от Клиентите начин и адрес. Доставката на продуктите трябва да включва необходимите данъчни документи според действащото законодателство, формуляр за връщане на стоките и гаранционна карта (ако е приложима).

11. При неизпълнение на доставката по вина на Продавача, ЧОПНИ може да поиска възстановяване на разходите направени по обработка на поръчката в размер на 4% от стойността й.

12. Продавачът има правото да използва личните данни на Клиентите изключително и само с цел да изпълнява задълженията си по доставката на продуктите. Продавачът се задължава да спазва и да защитава посредством технически и организационни мерки всички права на Клиентите, свързани със защитата и безопасността на личните им данни, получени от ЧОПНИ. Продавачът се задължава да прилага мерки за защита на личните данни, както и срещу незаконно обработване на такива данни, съгласно приложимите законови изисквания.

13. Продавачът потвърждава и гарантира, че притежава, пряко или непряко, всички права върху интелектуална собственост, свързани със стоките, които продава, включително върху документите и/или информацията, и/или снимките/изображенията, публикувани в уеб-сайта и платформата на ЧОПНИ.

14. Продавачът се задължава да информира ЧОПНИ в тридневен срок за всякакви промени в данните за идентификация, регистрация и дерегистрация по ДДС, адреса и телефонния номер, и/или адреса на електронната поща, предвидени за съобщения, уведомления или потвърждения, както и при промяна на лицата за връзка/посочените представители, както и да отрази тези промени в профила на Продавача в уеб-сайта и платформата на ЧОПНИ.

15. Продавачът се задължава незабавно да уведомява ЧОПНИ за получаването от Клиента на Продукти, върнати на основание Чл.55, ал.1 от Закона за защита на потребителите или поради други причини, като отразява това в платформата на ЧОПНИ.

16. Продавачът е лицето носещо отговорност за деклариране и плащане на данъци и такси свързани с дейностите, които извършва чрез Платформата на ЧОПНИ.

17. Настоящото търговско приложение влиза в сила за неограничен срок от датата, на която е прието от Продавача.

18. Всяка от страните може да прекрати договорните взаимоотношения с едномесечно предизвестие, изпратено писмено до другата страна. Всяка от страните е длъжна да заплати на другата страна всички дължими суми до изтичане на срока на предизвестието.

19. За всички неуредени въпроси се прилагат клаузите на Общите условия, правила и споразумение за ползване, предоставяни от "ЧОПНИ" ООД и законодателството на Република България.

20. ЧОПНИ си запазва правото да променя настоящото Търговско приложение, Общите условия, правила и споразумение за ползване, както и всяко друго приложение, което е включено чрез препратка към Общите условия. ЧОПНИ ще уведоми Потребителя за всяка съществена промяна, чрез публикуване на известие в интернет страницата на ЧОПНИ или до имейл адреса, който е регистриран от Потребителя в интернет страницата на ЧОПНИ.