Ние използваме “бисквитки” (cookies)

Договор - Търговци

договор

 

 

Днес, …………………    между:

 

 

1. ….………..………………………….... , със седалище и адрес на управление: ……………………………………………..................................………., вписано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК….……..…......……, представлявано от …………………..........…..….......….........……...., с ЕГН……….....….….., наричан(а) по-долу "Продавач" от една страна;

и

2. "ЧОПНИ" ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: ул. "Александровска" № 42, гр. Бургас 8000, България, вписано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 204729295, представлявано от Асен Йорданов Боев - Управител, (наричано по-долу "ЧОПНИ") от друга страна;   (наричани по-долу заедно "Страни", а поотделно "Страна");

предвид изразеното взаимно съгласие се сключи настоящия Договор за предоставяне на услуги (наричан по-долу "Договорът"), с който Страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. ЧОПНИ предоставя на Продавача достъп до страниците, информацията и онлайн платформата, съдържащи се в интернет страницата на ЧОПНИ, намираща се на https://www.Chopni.com, при условията на този Договор. С достъпа до онлайн платформата Продавача получава право да създаде търговски профил, да предлага неограничен брой продукти за продажба, както и услуга за събиране и обработка на плащанията.

Чл. 2. Договорът се сключва за неопределен период от време.

Чл. 3. Срещу предоставянето на посочените в чл. 1 услуги, Продавача се задължава да заплаща на ЧОПНИ възнаграждение в размер на 15% от стойността на продадените през платформата стоки с включено ДДС.

Чл. 4. Плащането на възнаграждението се извършва чрез удържане от сумите, събрани от ЧОПНИ от клиентите, съгласно процедурата за плащане.

Чл. 5. Отчетният период за определяне на дължимите суми към Продавача по приключени поръчки и дължимото възнаграждение към ЧОПНИ по приключени поръчки е половин месечен период. Половин месечният отчетен период включва:

а) за приключени поръчки от 1во до 15то число от календарен месец: падеж на 30то число от същия календарен месец или на следващия работен ден, след 30ти, ако тази дата е неработен ден.

б) за приключени поръчки от 16то число до края на календарния месец (в зависимост от случая 28ми, 29ти, 30ти или 31ви): падеж на 15то число от следващия календарен месец или на следващия работен ден, след 15ти, ако тази дата е неработен ден.

Чл. 6. В деня преди падежа, ЧОПНИ ще издава фактура на Продавача за дължимата сума по предоставените услуги за Отчетния период, която ще се намира в профила на Продавача. Процедурата за разплащане се намира на https://www.chopni.com/bg/razplashtane.

Чл. 7. При настъпване на падежа ЧОПНИ ще превежда по банковата сметката на Продавача всички суми, получени от клиенти, за приключени поръчки по време на Отчетния период, намалени с дължимото възнаграждение от Продавача към ЧОПНИ за предоставените услуги.

Чл. 8. С подписването на този договор, Продавачът упълномощава ЧОПНИ да събира цената на стоките на Продавача, закупени от клиенти чрез уеб-сайта, услугите и платформата на ЧОПНИ.

Чл. 9. Продавачът не дължи възнаграждение за стока, която е предмет на завършена поръчка и която в последствие е върната от клиент, съгласно законовите разпоредби, приложими за сключването на договори от разстояние, и/или е отказана от клиент, поради причини, които не зависят от Продавача и които водят до възстановяване на стойността на стоката на клиента.

Чл. 10. Продавачът се задължава да използва уеб-сайта, услугите и платформата на ЧОПНИ като

метод за комуникация с клиенти, както и да обменя информация за Поръчките и стоките само и единствено чрез уеб-сайта, услугите и платформата на ЧОПНИ.

Чл. 11. Доставката на продуктите е изключителна отговорност на Продавача. Продавачът се задължава да изпълни доставката на поръчаните продукти от Клиентите съгласно зададените от него условия за доставка и посочените от Клиентите начин и адрес. Доставката на продуктите трябва да включва необходимите данъчни документи според действащото законодателство, формуляр за връщане на стоките и гаранционна карта (ако е приложима).

Чл. 12. С подписването на този договор, Продавачът потвърждава и гарантира, че притежава, пряко или непряко, всички права върху интелектуална собственост, свързани със стоките, които продава, включително върху документите и/или информацията, и/или снимките/изображенията, публикувани в уеб-сайта и платформата на ЧОПНИ.

Чл. 13. С подписването на този договор, Продавачът сe задължава да информира ЧОПНИ в тридневен срок за всякакви промени в данните за идентификация, регистрация и дерегистрация по ДДС, адреса и телефонния номер, и/или адреса на електронната поща, предвидени за съобщения, уведомления или потвърждения, както и при промяна на лицата за връзка/посочените представители, както и да отрази тези промени в профила на Продавача в уеб-сайта и платформата на ЧОПНИ.

Чл. 14. Продавачът се задължава незабавно да уведомява ЧОПНИ за получаването от Клиента на Продукти, върнати на основание Чл.55, ал.1 от Закона за защита на потребителите или поради други причини, като отразява това в платформата на ЧОПНИ.

Чл. 15. За всички неуредени въпроси се прилагат клаузите на Общите условия и споразумение с потребителя за услугите, предоставяни от "ЧОПНИ" ООД (наричани по-долу "Общи условия") и законодателството на Република България.

Чл. 16. ЧОПНИ си запазва правото периодично да променя Общите условия, което включва и Политиката за поверителност, Цени и такси, Политиката за артикули забранени за регистрация, Правилата за авторските права, както и всяко друго приложение, което е включено чрез препратка към Общите условия. ЧОПНИ ще уведоми Потребителя за всяка съществена промяна в Общите условия, чрез публикуване на известие в интернет страницата на ЧОПНИ или до имейл адреса, който е регистриран от Потребителя в интернет страницата на ЧОПНИ. С подписването на този Договор, Потребителят се съгласява да бъде обвързан с каквито и да е промени в Общите условия, когато използва страниците, информацията и онлайн платформата, съдържащи се в интернет страницата на ЧОПНИ, след като публикуването на съответните промени.

Чл. 17. С подписването на този договор Потребителят заявява, че е запознат с актуалните към датата на Договора Общи условия и ги приема изцяло.

Чл. 18. Всяка от страните може да прекрати този Договор с едномесечно предизвестие, изпратено писмено до другата страна. Всяка от страните е длъжна да заплати на другата страна всички дължими суми до изтичане на срока на предизвестието.

Чл. 19. Страните взаимно се съгласяват да отнасят всички спорове, свързани с настоящия Договор, Услугата или Сайта за обвързващ арбитраж от Арбитражния съд за търговски спорове – Бургас, България съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Ако се окаже, че това споразумение за арбитраж не е приложимо към определен иск или спор, страните приемат персоналната юрисдикция и мястото на съдилищата, разположени в Бургас, България, като всички такива искове или спорове, както и този договор ще бъдат тълкувани според Българските закони.

Този договор се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка Страна, и се сключи между Страните на посочената в началото дата, в потвърждение на което Страните подписаха Договора, както следва:

 

 

 

                                 За Продавача:                                                                                                                                 За "ЧОПНИ" ООД: